ĐIỂM BỔ SUNG KIẾN THỨC 2017

1. NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
2. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
3. NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ
4. NGÀNH KINH TẾ HỌC
5. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG
6. KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Anh chị không tham dự thi lần 1, nếu có nhu cầu, vui lòng đăng ký bằng hình thức chuyển mail: nghilq@uel.edu.vn. Anh chị vui lòng ghi cụ thể như sau:
Tiêu đề: đăng ký thi lần 2 BSKT 2017
Nội dung:
1. Họ tên, ngày sinh
2. Môn đăng ký thi (vui lòng ghi chính xác tên môn đã được ghi trong thông báo tuyển sinh 2017)
Thời hạn đăng ký: đến trước 16g00 ngày 13/01/2017.
Phòng SĐH&QLKH không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hơn thời hạn nêu trên.


Tổng truy cập: 831,788

85,887