THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 17

I. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1. Kinh tế học
2. Kinh tế chính trị
3. Kinh tế & Quản lý công
4. Kinh tế quốc tế
5. Kế toán
6. Tài chính - Ngân hàng
7. Quản trị kinh doanh HCM
8. Luật Kinh tế HCM
9. Luật Dân sự & Tố tụng dân sự HCM
10. Quản trị kinh doanh Bến Tre
Thay đổi lịch học
1. Môn Các lý thuyết quản trị hiện đại

Sáng, chiều thứ 7; Sáng, chiều Chủ nhật
14, 15, 21, 22/4/2018

2. Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh
Sáng, chiều thứ 7; Sáng, chiều Chủ nhật
05, 06, 12, 13/5/2018
11. Luật Kinh tế Bến Tre
Thay đổi lịch học
1. Môn Pháp luật hợp đồng

Sáng, chiều thứ 7; Sáng, chiều Chủ nhật
14, 15/4; 05, 16/5/2018

2. Môn Pháp luật Tài sản
Sáng, chiều thứ 7; Sáng, chiều Chủ nhật
21, 22/4; 28, 29/4/2018

3. Môn Pháp luật thương mại
Sáng, chiều thứ 7; Sáng, chiều Chủ nhật
12, 13/5; 19, 20/5/2018

12. Luật Dân sự & Tố tụng dân sự Tây Nguyên

II. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
1. Kinh tế học
2. Kinh tế chính trị
3. Kinh tế & Quản lý công
4. Kinh tế quốc tế
5. Kế toán
6. Tài chính - Ngân hàng
7. Quản trị kinh doanh HCM
8. Luật Kinh tế HCM
9. Luật Dân sự & Tố tụng dân sự HCM


Tổng truy cập: 856,384

79,443