Tiến độ thực hiện NCS Orlady Chanthavong (18/04/2018)

Ngành: Kinh tế chính trị
Khóa: 2012

Tiến độ thực hiện NCS Đinh Hoàng Tường Vi (02/04/2018)

Ngành: Kinh tế học
Khóa: 2015

Tiến độ thực hiện NCS Vongsakhamphouy Phonesavanh (02/04/2018)

Ngành: Kinh tế chính trị
Khóa: 2015

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Ánh Tuyết (30/03/2018)

- Ngành: Kinh tế học
- Mã số ngành: 62.31.01.01
- Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tác động của thực thi hiệp định trị giá WTO đối với nguồn thu hải quan tại Việt Nam"

Tiến độ thực hiện của NCS Trần Văn Hồng (06/02/2018)

Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Khóa: 2015

Tiến độ thực hiện của NCS Phan Thanh Bình (06/02/2018)

Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Khóa: 2015

Tiến độ thực hiện của NCS Phạm Thị Châu Quyên (06/02/2018)

Ngành: Kinh tế học
Khóa: 2015

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Dung (02/02/2018)

Ngành: Kinh tế học
Khóa: 2015

Tiến độ thực hiện NCS Lê Thị Minh (26/01/2018)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 14

Tiến độ thực hiện NCS Trương Thị Tường Vi (26/01/2018)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 14

Tổng truy cập: 819,869

66,358