Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Toàn

Mã số nghiên cứu sinh: 01610102004
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã chuyên ngành: 62.31.01.02
Khoa Kinh tế
Khóa: 2016

Tiến độ thực hiện NCS Trần Vinh (30/07/2018)

Kinh tế học
Khóa 2012

Tiến độ thực hiện NCS Đỗ Văn Nghề (30/07/2018)

Kinh tế học
Khóa 2011

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Đàng Quang Vắng (20/07/2018)

Ngành: Tài chính Ngân hàng
Khóa: 2012

Tiến độ thực hiện NCS Tô Thị Kim Hồng (16/07/2018)

Kinh tế học
Khóa 2013

Tiến độ thực hiện NCS Orlady Chanthavong (18/04/2018)

Ngành: Kinh tế chính trị
Khóa: 2012

Tiến độ thực hiện NCS Đinh Hoàng Tường Vi (02/04/2018)

Ngành: Kinh tế học
Khóa: 2015

Tiến độ thực hiện NCS Vongsakhamphouy Phonesavanh (02/04/2018)

Ngành: Kinh tế chính trị
Khóa: 2015

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Ánh Tuyết (30/03/2018)

- Ngành: Kinh tế học
- Mã số ngành: 62.31.01.01
- Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tác động của thực thi hiệp định trị giá WTO đối với nguồn thu hải quan tại Việt Nam"

Tiến độ thực hiện của NCS Trần Văn Hồng (06/02/2018)

Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Khóa: 2015

Tổng truy cập: 856,404

79,463