Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS Nguyễn Đình Huy

Trưởng phòng Sau đại học và Quản lý khoa học

2

ThS Nguyễn Thị Lài

Phó Trưởng phòng Sau đại học và Quản lý khoa học


Nhân sự Phòng Sau đại học & Quản lý khoa học

STT

Họ và tên

Email

1

TS Nguyễn Đình Huy

huynd@uel.edu.vn

2

ThS Nguyễn Thị Lài

laint@uel.edu.vn

3

ThS Mai Thị Cẩm Tú

tumtc@uel.edu.vn

4

ThS Lê Quốc Nghi

nghilq@uel.edu.vn

5

ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh

anhntn@uel.edu.vn

6

ThS Phạm Minh Huệ

hueptm@uel.edu.vn

7

Lê Quang Trí Nhân

nhanlqt@uel.edu.vn

8 Phạm Lê Quang quangpl@uel.edu.vn 

9

Phạm Thị Thái Hoà

 ptthoa@uel.edu.vn

 10 Hà Hải Đăng  danghh@uel.edu.vn

Tổng truy cập: 554,321

41,230