Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS. TS Đỗ Phú Trần Tình

Trưởng phòng Sau đại học

2

ThS. Nguyễn Thị Lài

Phó Trưởng phòng Sau đại học


Nhân sự Phòng Sau đại học

STT

Họ và tên

Email

1

PGS. TS Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Lài

laint@uel.edu.vn

3

ThS. Lê Quốc Nghi

nghilq@uel.edu.vn

4

ThS. Phạm Minh Huệ

hueptm@uel.edu.vn

5

Phạm Lê Quang

quangpl@uel.edu.vn

6

Phạm Thị Thái Hoà

 ptthoa@uel.edu.vn

Tổng truy cập: 641,599

58,553