Biểu mẫu Tiến sĩ

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU SINH

Stt

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

File biểu mẫu

1

Đơn đề nghị cấp bảng điểm bổ sung kiến thức

TS01

 

2

Đơn đề nghị cấp giấy giới thiệu NCS

TS02

 

3

Đơn đề nghị cấp bảng điểm học phần tiến sĩ

TS03

 

4

Đơn đề nghị cấp bảng điểm chuyên đề tiến sĩ

TS04

5

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận NCS

TS05

6

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

TS06

7

Đơn đề nghị đổi cán bộ hướng dẫn

TS07


8

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề tiến sĩ

TS08

9

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ

TS09

10

Đơn đăng ký tên chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS10

11

Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS11

12

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

TS12

 

13

Lý lịch khoa học

TS13

14

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ

TS14

 

15

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

TS15

16

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

TS16

17

Cách trình bày bìa đề cương, chuyên đề

TS17

18

Trang thông tin luận án (tiếng anh, tiếng việt)

TS18

19

Tham khảo cách trình bày luận án, tóm tắt luận án

TS19

     20 Hình ảnh CD tóm tắt và trang thông tin luận án tiến sỹ      TS20
     21 Hình ảnh CD luận án tiến sỹ      TS21   

Tổng truy cập: 554,334

41,243