Đăng ký học bổ sung kiến thức nghiên cứu sinh, học lại, học bồi dưỡng SĐH

Thông tin về phương thức đóng tiền và số tài khoản

Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số tài khoản: 1600201063000
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (AgribankSaiGon)

Đề nghị các anh chị học viên, nghiên cứu sinh ghi rõ nội dung sau khi chuyển khoản:
Họ và tên người đăng ký học
Lớp, Khóa của người đăng ký học
Môn học đăng ký

Các anh chị vào đây để đăng ký:  Đăng ký
Các anh chị vào đây để xem kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký

Tổng truy cập: 662,604

56,787