Phân công nhiệm vụ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG

ĐƠN VỊ

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1.

Nguyễn Đình Huy

Trưởng phòng

- Quản lý chung toàn bộ công việc theo đúng chức năng của phòng,  chịu trách nhiệm và báo cáo Ban Giám hiệu tất cả mọi hoạt động của phòng.

- Trực tiếp phụ trách mảng NCKH

- Quản lý công tác đảm bảo chất lượng của phòng

- Phụ trách mảng nhân sự, thi đua của phòng

- Soạn thảo và trình Ban Giám hiệu các quy định về quản lý đào tạo sau đại học và NCKH

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh sau đại học.Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

- Lập và theo dõi các kế hoạch hoạt động NCKH ngắn và dài hạn

2

 

Nguyễn Thị Lài

Phó Trưởng phòng

- Trực tiếp phụ trách mảng quản lý đào tạo sau đại học

- Lập và theo dõi, giám sát triển khai kế hoạch đào tạo theo quý, năm

- Phụ trách quản lý lưu học sinh

- Phụ trách công tác tuyển sinh sau đại học của phòng.

- Thực hiện hồ sơ cấp văn bằng tốt nghiệp.

- Phụ trách công việc theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng phòng về các công việc được phân công; trực tiếp báo cáo công việc cho Ban Giám hiệu trong trường hợp được Trưởng phòng ủy quyền

- Quản lý công việc của phòng theo sự ủy quyền của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi công tác.

3

Lê Quốc Nghi

Chuyên viên

- Lập kế hoạch học tập cả năm, lập TKB từng học kỳ (chính, phụ), lập lịch kiểm tra học kỳ.

- Phối hợp DMA, phòng QTTB của trường sắp xếp phòng học (học chính, học bù).

- Mời giảng viên các môn chung.

- Thống kê tiền giảng cho các giảng viên.

- Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức.

4

Mai Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

- Hỗ trợ công tác cấp văn bằng tốt nghiệp.

Quản lý nghiên cứu sinh

- Quản lý NCS học bổ sung kiến thức, chuyên đề tiến sĩ, sinh hoạt khoa học định kỳ

- Soạn quyết định phân công giao đề tài luận án; chuyên đề tiến sĩ.

- Tổ chức bảo vệ: xét duyệt đề cương LATS; bảo vệ chuyên đề; LATS cấp bộ môn; phản biện độc lập; LATS cấp cơ sở đào tạo.

- Hoàn thiện hồ sơ cấp bằng tiến sỹ

5

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

- Phụ trách công việc liên quan đến quản lý khoa học của Trường

- Quản lý hồ sơ của đề tài nghiên cứu khoa học

- Báo cáo các hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hỗ trợ  công tác xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

6

Phạm Lê Quang

Chuyên viên

- Phụ trách mảng IT của phòng: liên quan đến các phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.

- Quản lý website Phòng.

- Quản lý điểm học viên cao học

- Cấp bảng điểm cho học viên, NCS

- Hỗ trợ công tác xét tốt nghiệp

- Xác nhận học viên, nghiên cứu sinh

7

Phạm Thị Thái Hòa

Chuyên viên

- Soạn thảo công văn, thông báo chung của phòng.

- Quản lý văn bản đi đến.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh sau đại học.

- Tổ chức các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ

- Tập hợp danh sách học viên đã hoàn thành bảo vệ luận văn, đủ điều kiện xét tốt nghiệp, trình hội đồng xem xét.

- Hỗ trợ công tác cấp văn bằng tốt nghiệp.

8

Phạm Thị Minh Huệ

Chuyên viên

- Phụ trách các hoạt động tại DMA

- Theo dõi lịch học, lịch thi

- Theo dõi các lớp học tại DMA

- Phụ trách phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh sau đại học

9

Hà Hải Đăng

Chuyên viên

- Tham gia quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên: phát động chương trình nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên các thủ tục liên quan đến thực hiện đề tài, tổ chức các hội đồng phản biện, nghiệm thu đề tài, tổng kết, báo cáo chương trình.

- Quản lý hồ sơ hội thảo, hội nghị, tọa đàm cấp Trường 

- Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hỗ trợ công tác xét duyệt, nghiệm thu đề tài

Tổng truy cập: 554,332

41,241