Thạc sĩ

Stt

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

File biểu mẫu

1

Đề nghị giải quyết học vụ

ThS01


2

Đăng ký đề tài luận văn

ThS02

3

Đề nghị thay đổi thực hiện luận văn

ThS03


4

Đề nghị gia hạn thời gian học tập – phương thức I

ThS04


5

Đề nghị gia hạn thời gian học tập – phương thức II


6

Đơn xin bảo vệ luận văn

ThS05


7

Đơn xin bảo vệ luận văn trễ hạn

ThS06


8

Lý lịch khoa học - phương thức I (không viết luận văn)

ThS07


9

Lý lịch khoa học - phương thức II (viết luận văn)


10

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn

ThS08


11

Giải trình chỉnh sửa sau thẩm định

ThS09


12

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ luận văn

ThS10

 

13

Đơn đề nghị xét tốt nghiệp – phương thức I

ThS11


14

Hướng dẫn trình bày luận văn

ThS12

 

15  Hướng dẫn hồ sơ (phương thức I và II)  ThS 13  

Tổng truy cập: 641,600

58,554