Tiến độ thực hiện NCS Tống Thị Hạnh (08/12/2017)

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Khóa 13

Tiến độ thực hiện NCS Lê Bích Loan (04/12/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 2016

Tiến độ thực hiện NCS Trương Thế Minh (04/12/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 2016

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Phan Phương Tần (14/11/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 2016

Tiến độ thực hiện NCS Cao Thị Thùy Như (14/11/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 2016

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Đàng Quang Vắng (02/11/2017)

Ngành: Tài chính Ngân hàng
Khóa: 2012

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Dung (02/11/2017)

Ngành: Kinh tế học
Khóa: 2015

Lịch Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn NCS Nguyễn Khánh Bình (04/10/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 19/10/2017

Lịch Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn NCS Huỳnh Đạt Hùng (04/10/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 19/10/2017

Lịch Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn NCS Từ Minh Thiện (04/10/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 10/10/2017

Tổng truy cập: 727,396

63,894