Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Huỳnh Thị Kim Quyên (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Nguyễn Văn Nên (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Ngô Quang Thịnh (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 10h00 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Phạm Ngọc Nam (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Trần Vinh (02/08/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 17/8/2017

Lịch bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Đình Bình (02/08/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 8h00 nngày 17/8/2017

Lịch bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Hoàng Thị Bích Hằng (11/07/2017)

"Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 21/7/2017"

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Hoàng Phương Liên (09/06/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00, ngày 13/6/2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Đỗ Văn Nghề (09/06/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00, ngày 12/6/2017

Lịch bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Lưu Tiến Dũng (31/05/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 09 tháng 6 năm 2017

Tổng truy cập: 641,598

58,552