Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Hoàng Phương Liên (09/06/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00, ngày 13/6/2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Đỗ Văn Nghề (09/06/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00, ngày 12/6/2017

Lịch bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Lưu Tiến Dũng (31/05/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 09 tháng 6 năm 2017

Bảo vệ luận án cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Ánh Tuyết (23/05/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Phạm Yến Nhi (23/05/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 26 tháng 5 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Phan Thị Mỹ Hạnh (23/05/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 26 tháng 5 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Vương Tuyết Linh (23/05/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 10h30 ngày 26 tháng 5 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Nguyễn Hoàng Quân (23/05/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 9h15 ngày 26 tháng 5 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Hoàng Việt (23/05/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Lâm Thành Danh (24/04/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 9h30 ngày 28 tháng 4 năm 2017

Tổng truy cập: 602,509

65,488