Lịch Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn NCS Nguyễn Khánh Bình (04/10/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 19/10/2017

Lịch Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn NCS Huỳnh Đạt Hùng (04/10/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 19/10/2017

Lịch Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn NCS Từ Minh Thiện (04/10/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 10/10/2017

Lịch Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn NCS Tô Thị Kim Hồng (04/10/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 10/10/2017

Lịch xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ - NCS Triệu Việt Quang (26/09/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 13h30 ngày 28/9/2017

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Huỳnh Thị Kim Quyên (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Nguyễn Văn Nên (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Ngô Quang Thịnh (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 10h00 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết NCS Phạm Ngọc Nam (20/08/2017)

Ngành: Kinh tế chính trị
Mã số ngành: 62.31.01.02
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 24/8/2017

Lịch bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Trần Vinh (02/08/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 17/8/2017

Tổng truy cập: 686,132

61,034