Xét duyệt đề cương LATS của NCS Lâm Thành Danh (24/04/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 9h30 ngày 28 tháng 4 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Lê Thị Minh (24/04/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Nguyễn Phước (24/04/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017

Xét duyệt đề cương LATS của NCS Trương Hoàng Tường Vi (24/04/2017)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 28 tháng 4 năm 2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Ngô Văn Hải (07/04/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 8 giờ 30, ngày 11/04/2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Từ Minh Thiện (28/12/2016)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13 giờ 30, ngày 05/01/2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Phan Minh Toàn Thư (28/12/2016)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 10 giờ 00, ngày 05/01/2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Nguyễn Đình Bình (28/12/2016)

Ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số ngành: 62.34.01.02
Thời gian bảo vệ: 8 giờ 00, ngày 05/01/2017

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Khúc Hoàng Giang (14/12/2016)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 16 giờ 00, ngày 21/12/2016

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Cao Anh Nguyên (14/12/2016)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 15 giờ 15, ngày 21/12/2016

Tổng truy cập: 554,336

41,245