Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Trần Văn Hùng (21/09/2016)

- Ngành: Kinh tế học
- Mã số ngành: 62.31.01.01
- Tên đề tài luận án: "Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ"

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thị Phương Nhung (20/06/2016)

Tên đề tài luận án: "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam" 
Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Nhật Hải (06/04/2016)

Tên đề tài luận án: "Chính sách tài chính cho phát triển sự nghiệp y tế công trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Mai Thị Cẩm Tú (29/03/2016)

Tên đề tài luận án: "Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản"
Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Phạm Văn Hùng (29/02/2016)

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Mối quan hệ giữa an ninh kinh tế với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Bùi Huy Khôi (26/01/2016)

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
Ngày bảo vệ: 9 giờ 30, ngày 29/01/2016

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thanh Trọng (19/10/2015)

Tên đề tài: "Độc quyền và kiểm soát độc quyền trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"
Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01

NCS Nguyễn Văn Trịnh (26/05/2015)

Tên đề tài luận án tiến sĩ: 

“Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”
Chuyên ngành: Kinh tế học

NCS Nguyễn Thành Cường (05/01/2015)

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Mã số chuyên ngành: 62.31.12.01

NCS Nguyễn Anh Phong (06/11/2014)

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Mã số chuyên ngành: 62.31.12.01

Tổng truy cập: 503,971

40,362