Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017

Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ trân trọng thông báo đến các cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2014-2019 "KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ" năm 2017.

Trình tự thực hiện:

- Bộ, ngành và địa phương xem xét lựa chọn các vấn đề KH&CN của các tổ chức và cá nhân đề xuất (Mẫu A1-ĐXNV) để xây dựng đề xuất đặt hàng hoặc có thể mời chuyên gia, nhóm chuyên gia, tổ chức, cơ quan dự kiến hưởng thụ kết quả nghiên cứu tham gia xây dựng đề xuất đặt hàng. Đề xuất nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt (Phụ lục đính kèm) và phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ban, ngành, địa phương.

Bộ, ngành và địa phương tổ chức lấy ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn hoặc tổ chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng đã được xây dựng để hoàn thiện đề xuất đặt hàng (Mẫu B1-ĐXĐH) đối với đề tài khoa học và công nghệ/ đề án khoa học và Mẫu (Mẫu B2-ĐXĐH) đối với dự án sản xuất thử nghiệm) và tổng hợp các đề xuất đặt hàng (Mẫu 3).

Các Thầy cô vui lòng gửi đề xuất (Mẫu B1-ĐXĐH) trực tiếp cho các Bộ, ngành và địa phương để các đơn vị này xây dựng đề xuất đặt hàng và tổ chức lấy ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn để hoàn thiện đề xuất gửi cho Chương trình Tây Nam Bộ đúng thời hạn.

Download:

Thông báo và biểu mẫu của Văn phòng Tây Nam Bộ

Quyết định của Bộ KH&CN



Tổng truy cập: 915,025

82,742