Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Dung


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái Dung
Mã số NCS: 015101002  
Khóa: 15  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/10/1985  Nơi sinh: Lâm Đồng
Chuyên ngành: Kinh tế học  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 535/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 03 tháng 7 năm 2015 
Tên đề tài luận án: Phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: PGS.TS Nguyễn Hồng Nga

 HD2: TS Nguyễn Duy Mậu

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1227/QĐ-ĐHKTL ngày 07 tháng 11 năm 2017.
 Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 07/02/2018 
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 915,006

82,723