KẾ HOẠCH BỔ SUNG KIẾN THỨC TS SĐH NĂM 2019

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đối tượng học bổ sung kiến thức cho kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2019 như sau:
1. Các ngành tuyển sinh có yêu cầu bổ sung kiến thức

Stt

Ngành, chuyên ngành

Bậc

đào tạo

Mã ngành,

chuyên ngành

1

Ngành Kinh tế học

Thạc sĩ

Mã số: 8310101

2

Ngành Kinh tế chính trị

Thạc sĩ

Mã số: 8310102

3

Ngành Kinh tế quốc tế

Thạc sĩ

Mã số: 6310106

4

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

Mã số: 6340201

5

Ngành Kế toán

Thạc sĩ

Mã số: 6340301

6

Ngành Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

Mã số: 6340102

7

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Thạc sĩ

Mã số: 631010101

2. Đối tượng học bổ sung kiến thức

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ bằng hai, tại chức, mở rộng, chuyên tu, đào tạo từ xa ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức.

- Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức.

3. Các ngành đào tạo bậc đại học đúng, phù hợp và gần với ngành dự thi

3.1. Ngành Kinh tế chính trị

Các ngành đúng, phù hợp

Các ngành gần

Kinh tế học, kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế.

- Tất cả các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là Cử nhân kinh tế.

- Giáo dục chính trị, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế.

3.2. Ngành Kinh tế học

Các ngành đúng, phù hợp

Các ngành gần

Kinh tế học, kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế.

Tất cả các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là Cử nhân kinh tế.

3.3. Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Các ngành đúng, phù hợp

Các ngành, chuyên ngành gần

Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế.

- Tất cả các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là Cử nhân kinh tế.

- Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Hồ Chí Minh học, Quan hệ quốc tế.

- Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Khoa học sự sống, Toán và thống kê, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Thú y, Sức khỏe, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh – Quốc phòng.

3.4. Ngành Kinh tế quốc tế

Các ngành đúng, phù hợp

Các ngành gần

Kinh tế học, kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại.

Tất cả các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là Cử nhân kinh tế.

3.5. Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các ngành đúng, phù hợp

Các ngành gần

Tài chính-Ngân hàng.

Tất cả các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là Cử nhân kinh tế.

3.6. Kế toán

Các ngành đúng, phù hợp

Các ngành gần

Kế toán.

Tất cả các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là Cử nhân kinh tế.

3.7. Ngành Quản trị kinh doanh

Các ngành đúng, phù hợp

Các ngành gần

Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại.

- Tất cả các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là Cử nhân kinh tế.

- Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Khoa học sự sống, Toán và thống kê, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Thú y, Sức khỏe, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh – Quốc phòng.


4. Kế hoạch học bố sung kiến thức
Thí sinh sẽ học bổ sung kiến thức sau ngày thi tuyển sinh (dự kiến ngày 18 và 19/5/2019), công bố điểm trước khi Trường Đại học Kinh tế - Luật công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến tháng 7/2019).


Tổng truy cập: 977,551

76,404