Tiến độ thực hiện NCS Lê Thị Minh


Nghiên cứu sinh: Lê Thị Minh
Mã số NCS: NCS801071458  
Khóa: 14  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/1986  Nơi sinh: Thanh Hóa
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 580/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 29 tháng 7 năm 2014
Tên đề tài luận án: Xây dựng khung pháp lý điều chỉnh sở hữu chéo cổ phần tại Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Nguyễn Đình Huy

 HD2: TS Nguyễn Thành Đức

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 13h00, ngày 28/4/2017
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường ĐH Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu
 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Huy
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  15h00 ngày 01/02/2018
 Địa điểm:  Phòng A.811, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Những vấn đề lý luận về sở hữu chéo
 Người hướng dẫn:
 TS Nguyễn Đình Huy
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: Pháp luật của một số quốc gia về sở hữu chéo
 Người hướng dẫn:
 TS Nguyễn Thành Đức
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 896,477

79,266