Đăng ký học bổ sung kiến thức nghiên cứu sinh, học lại, học bồi dưỡng SĐH

Thông tin về phương thức đóng tiền và số tài khoản
Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số tài khoản: 1600201063000
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (AgribankSaiGon)
Chi tiết mức thu tiền học phí:
Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Bồi dưỡng sau đại học: 550.000đ/ tín chỉ
+ Trả nợ học phần: 550.000đ/ tín chỉ

Tại Bến Tre:
+ Bồi dưỡng sau đại học:  832.500đ/ tín chỉ
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ

Tại Tây Nguyên:
+ Bồi dưỡng sau đại học:  832.500đ/ tín chỉ
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ

Đề nghị các anh chị học viên, nghiên cứu sinh ghi rõ nội dung sau khi chuyển khoản:
Họ và tên người đăng ký học
Lớp, Khóa
Môn học đăng ký

Các anh chị vào đây để đăng ký:  Đăng ký
Các anh chị vào đây để xem kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký


Tổng truy cập: 1,108,418

110,200