Đăng ký Hoãn học, Hoãn thi

HOÃN THI
Học viên, nghiên cứu sinh (học bổ sung kiến thức) có trách nhiệm đăng ký hoãn thi môn học cho phòng SĐH chậm nhất 05 ngày làm việc trước hoặc sau ngày thi tại đây;
Xem kết quả đăng ký tại đây
Đăng ký thi lại sau hoãn thi tại đây;

HOÃN HỌC
Học viên trách nhiệm đăng ký hoãn môn học cho phòng SĐH
tại đây
Xem kết quả đăng ký tại đây
Đăng ký học lại tại đây 

Tổng truy cập: 2,352,005