Đăng ký Hoãn học, Hoãn thi

HOÃN THI
Học viên, nghiên cứu sinh (học bổ sung kiến thức) có trách nhiệm đăng ký hoãn thi môn học cho phòng SĐH&KHCN chậm nhất 03 ngày làm việc trước hoặc sau ngày thi tại đây;
Xem kết quả đăng ký tại đây
Đăng ký thi lại sau hoãn thi tại đây;

HOÃN HỌC
Học viên trách nhiệm đăng ký hoãn môn học cho phòng SĐH
tại đây
Xem kết quả đăng ký tại đây
Đăng ký học lại tại đây