CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2019 và 2020

Stt

Môn

Số chỉ

Stt

Môn

Số chỉ

Kinh tế chính trị

61

Quản trị kinh doanh

61

1

Triết học

4

1

Triết học

4

2

Tiếng Anh học thuật

4

2

Tiếng Anh học thuật

4

3

Thẩm định dự án đầu tư

2

3

Quản trị sự thay đổi

3

4

Chính sách công

3

4

Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh

3

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

5

Quản trị tài chính

3

6

Kinh tế vi mô

3

 

6

Quản trị tài sản trí tuệ

3

7

Kinh tế vĩ  mô nâng cao

3

 

7

Nghệ thuật lãnh đạo

3

8

Kinh tế chính trị Mác

2

8

Quản trị chiến lược

3

9

Kinh tế chính trị Lê Nin

2

9

Văn hóa kinh doanh

3

10

Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa phương

2

10

Quản trị nguồn nhân lực

3

11

Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam

3

11

Quản trị marketing

3

12

Kinh tế lao động

3

12

Kinh tế học quản lý

3

13

Kinh tế Việt Nam

2

13

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

3

14

Chính sách đất đai

2

 

14

Kế toán quản trị

3

15

Luật kinh tế

2

15

Hành vi tổ chức

3

16

Kinh tế học quốc tế

2

16

Luận văn thạc sĩ

14

17

Kinh tế đổi mới và sáng tạo

2

 

Luật Kinh tế

60

18

Kinh tế phát triển nâng cao

3

1

Triết học

4

19

Luận văn thạc sĩ

15

2

Tiếng Anh học thuật

4

Kinh tế học khóa 19-20

60

3

Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật

2

1

Triết học

4

4

Pháp luật về tài sản

3

2

Tiếng Anh học thuật

4

5

Pháp luật về công ty

3

3

Kinh tế dự báo

2

 

6

Pháp luật hợp đồng

3

4

Kinh tế học thể chế

2

 

7

Luật thương mại quốc tế

3

5

Tài chính phát triển

2

 

8

Kinh tế học pháp luật

2

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

9

Pháp luật về thương mại

2

7

Kinh tế vi mô

3

 

10

Pháp luật cạnh tranh

2

8

Kinh tế vĩ  mô nâng cao

3

 

11

Pháp luật ngân hàng

2

9

Kinh tế chính trị nâng cao

3

 

12

Sở hữu trí tuệ

3

10

Các lý thuyết kinh tế hiện đại

2

 

13

Pháp luật về bảo vệ môi trường

2

11

Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa phương

2

14

Pháp luật đấu thầu

3

12

Kinh tế công

2

 

15

Pháp luật về kinh doanh chứng khoán

2

13

Phân tích thị trường bất động sản

2

 

16

Pháp luật bảo hiểm

2

14

Kinh tế lao động

3

17

Pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh

2

15

Kinh tế Việt Nam

2

18

Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản

2

16

Thẩm định dự án đầu tư

2

19

Luận văn thạc sĩ

15

17

Kinh tế học quốc tế

2

 

Luật Dân sự & tố tụng dân sự

60

18

Kinh tế phát triển nâng cao

3

1

Triết học

4

19

Luận văn thạc sĩ

15

2

Tiếng Anh học thuật

4

Kinh tế &Quản lý công

60

3

Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật

2

1

Triết học

4

4

Pháp luật vể chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

2

2

Tiếng Anh học thuật

4

5

Pháp luật về tài sản

3

3

Kinh tế học thể chế

2

 

6

Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng

2

4

Chính sách công

3

7

Pháp luật về thừa kế

2

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

8

Pháp luật hợp đồng

3

6

Kinh tế vi mô

3

 

9

Tố tụng dân sự

2

7

Kinh tế vĩ  mô nâng cao

3

 

10

Pháp luật về giao dịch bảo đảm

2

8

Quản lý công

2

 

11

Pháp luật về bảo vệ môi trường

2

9

Chính sách công

3

12

Pháp luật về quyền tác giả

2

10

Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa phương

2

13

Pháp luật lao động

2

11

Kinh tế công

2

 

14

Pháp luật về tín dụng tiêu dùng

2

12

Phân tích thị trường bất động sản

2

 

15

Pháp luật về đền bù giải phóng mặt bằng

2

13

Kinh tế Việt Nam

2

16

Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

3

14

Thẩm định dự án đầu tư

2

 

17

Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự

2

15

Chính sách quản lý đất đai và môi trường

2

 

18

Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng

2

16

Quản lý đô thị, vùng và miền

2

 

19

Pháp luật về tài sản tín thác

2

17

Kinh tế đổi mới và sáng tạo

2

 

20

Luận văn thạc sĩ

15

18

Kinh tế phát triển nâng cao

3

Kế toán

61

19

Luận văn thạc sĩ

15

1

Triết học

4

Kinh tế quốc tế

62

2

Tiếng Anh học thuật

4

1

Triết học

4

3

Pháp luật về Công ty

3

2

Tiếng Anh học thuật

4

4

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

3

Đàm phán thương mại quốc tế

3

5

Kinh tế học quản lý

3

4

Kinh tế lượng nâng cao

3

6

Kế toán quản trị

4

5

Lý thuyết và chính sách thương mại

3

7

Hệ thống thông tin kế toán

3

6

Kinh doanh quốc tế

3

8

Kiểm toán

3

7

Tài chính quốc tế nâng cao

3

9

Kế toán tài chính

3

8

Kinh tế đối ngoại

3

10

Phân tích báo cáo tài chính

3

9

Đầu tư quốc tế

3

11

Quản trị tài chính

3

10

Phương pháp viết luận văn

3

12

Kế toán tài chính nâng cao

3

11

Luật sở hữu trí tuệ

3

13

Quản trị chiến lược

3

12

Logistics quốc tế

3

14

Lý thuyết kế toán

3

13

Quản trị đa văn hóa

3

15

Kế toán quốc tế

3

14

Khởi nghiệp quốc tế

3

16

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ

3

15

Leadership

3

17

Tài chính quốc tế

3

16

Luận văn thạc sĩ

15

18

Luận văn thạc sĩ

7

Tài chính - Ngân hàng

61

Tài chính - Ngân hàng Bến Tre

60

1

Triết học

4

1

Triết học

4

2

Tiếng Anh học thuật

4

2

Tiếng Anh học thuật

4

3

Kinh tế học quản lý

3

3

Tài chính phát triển

3

4

Tài chính công

3

4

Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng

3

5

Quản trị tài chính

3

5

Tài chính công

3

6

Quản trị ngân hàng thương mại

3

6

Kinh tế học quản lý

3

7

Các mô hình tài chính

2

7

Kế toán quản trị

3

8

Đầu tư tài chính

3

8

Quản trị tài chính

3

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

9

Quản trị ngân hàng thương mại

3

10

Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng

3

10

NHTW và chính sách tiền tệ

3

11

Tài chính phát triển

3

11

Phân tích tài chính theo tình huống

3

12

Kế toán quản trị

3

12

Thực hành các mô hình tài chính

3

13

Tài chính quốc tế

3

13

Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng

3

14

Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng

3

14

Tài chính quốc tế

3

15

Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ

3

15

Tài chính hành vi

3

16

Luận văn thạc sĩ

15

16

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

3

17

Phân tích đầu tư chứng khoán

3

18

Luận văn thạc sĩ

7
Tổng truy cập: 1,528,936

134,078