Biểu mẫu Tiến sĩ

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU SINH

Stt

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

File biểu mẫu

1

Đơn đăng ký xét tuyển trình độ tiến sĩ

TS01

 

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

TS02

3

Đơn đề nghị đổi cán bộ hướng dẫn

TS03


4

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề tiến sĩ

TS04

5

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ

TS05

6.1

Đơn đăng ký tên chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS06.1

6.2

Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS06.2

7

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa, cấp Trường

TS07

8

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ

TS08

9

Lý lịch khoa học

TS09

10

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

TS10

11

Đơn xin học lại

TS11

12

Cách trình bày bìa đề cương, chuyên đề

TS12

13

Trang thông tin luận án (tiếng anh, tiếng việt)

TS13

14 Giải trình chỉnh sửa LATS sau bảo vệ
 TS14

15

Tham khảo cách trình bày luận án, tóm tắt luận án

TS15

    16-01 Hình ảnh CD tóm tắt và trang thông tin luận án tiến sỹ     TS16.1
    16-02 Hình ảnh CD luận án tiến sỹ    TS16.2   

TS13

TS13Tổng truy cập: 1,047,688

73,448