Đăng ký Hoãn thi/Hủy hoãn thi

Học viên, nghiên cứu sinh (học bổ sung kiến thức) có trách nhiệm đăng ký hoãn thi môn học cho phòng SĐH chậm nhất 03 ngày làm việc sau ngày thi tại đây; Xem kết quả đăng ký tại đây


Tổng truy cập: 1,137,209

122,524