DỰ BỊ TIẾN SĨ

Điều kiện tham gia chương trình dự bị tiến sĩ

   Người dự tuyển chưa đáp ứng các quy định về bài báo hoặc chuẩn ngoại ngữ hoặc cả hai tại khoản b, mục 4 trong Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và dự bị tiến sĩ đợt 2 năm 2019 sẽ được tham gia chương trình Dự bị tiến sĩ.

Quyền lợi của người tham gia chương trình dự bị tiến sĩ

a. Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức;
b. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học;
c. Được tích lũy các tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng, nhưng không quá 50% số tín chỉ của chương trình;
d. Được tiếp cận các nguồn tài liệu, sử dụng thư viện, các trang thiết bị thí nghiệm phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án
đ. Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố các bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức;
e. Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ;

Trách nhiệm của người tham gia chương trình dự bị tiến sĩ

a. Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của Trường;
b. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường;
c. Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để được xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức. 
 

Tổng truy cập: 1,911,159

177,144