Định hướng nghiên cứu khoa học

Với tầm nhìn xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo định hướng Đại học nghiên cứu, công tác nghiên cứu khoa học được nhà Trường xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển. Nhà Trường phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

Các nhiệm vụ nghiên cứu, quản lý khoa học của trường trong thời gian tới:

Thứ nhất, đổi mới cơ chế hoạt động KH&CN: Trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý các hoạt động KH&CN phù hợp với tình hình thực tế của Trường, bên cạnh đó còn chú trọng các quy định về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trường tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động khoa học công nghệ: xây dựng các phần mềm quản lý, đưa các thông tin khoa học công nghệ để kịp thời hướng dẫn cho các đơn vị.

Thứ hai, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Các nhóm nghiên cứu mạnh được xem là mũi nhọn trong việc đăng ký và thực hiện các đề tài NCKH ở các cấp, đặc biệt là các đề tài cấp Quốc gia và địa phương.

Thứ ba, phát triển trung tâm Nghiên cứu kinh tế - tài chính trở thành Trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong khu vực phía nam. Với định hướng tăng cường ứng dựng các công cụ toán học vào kinh tế, luật và quản lý.

Thứ tư, gắn kết NCKH với đào tạo, đẩy mạnh hoạt động NCKH trong cán bộ trẻ và sinh viên. Tăng cường sự gắn kết giữa NCKH với hoạt động đào tạo luôn được nhà Trường quan tâm và đầu tư. Hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cho giảng viên đặc biệt là các cán bộ khoa học trẻ được tiến hành thực hiện định kỳ hằng năm. Ngoài ra Trường cũng cử một số cán bộ trẻ tham gia đào tạo, nghiên cứu tại nước ngoài nhằm nâng cao kiến thức và khả năng nghiên cứu. Bên cạnh đó là các hoạt động khoa học khác như: các buổi seminar chuyên đề, hội thảo khoa học…được diễn ra thường xuyên nhằm tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu cho giảng viên.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác trong nước, hội nhập và hợp tác quốc tế trong KHCN: Trường thường xuyên đẩy mạnh mở rộng các hoạt động này, nhằm khẳng định uy tín cũng như góp phần nâng chất lượng của các cán bộ khoa học trong Trường.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ