Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Ánh Tuyết (30/03/2018)

- Ngành: Kinh tế học
- Mã số ngành: 62.31.01.01
- Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tác động của thực thi hiệp định trị giá WTO đối với nguồn thu hải quan tại Việt Nam"

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS NGUYỄN PHAN THU HẰNG (13/09/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Tên đề tài luận án: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025."

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Mai Hương (30/07/2017)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Tên đề tài luận án: "Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hướng hội nhập quốc tế ở Đồng Nai"

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Huỳnh Thế Nguyễn (28/07/2017)

- Ngành: Kinh tế học
- Mã số ngành: 62.31.01.01
- Tên đề tài luận án: "Động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế"

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Ngô Văn Hải (09/03/2017)

- Ngành: Kinh tế chính trị
- Mã số ngành: 62.31.01.02
- Tên đề tài luận án: "Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế."

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Trần Văn Hùng (21/09/2016)

- Ngành: Kinh tế học
- Mã số ngành: 62.31.01.01
- Tên đề tài luận án: "Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ"

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thị Phương Nhung (20/06/2016)

Tên đề tài luận án: "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam" 
Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Nhật Hải (06/04/2016)

Tên đề tài luận án: "Chính sách tài chính cho phát triển sự nghiệp y tế công trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Mai Thị Cẩm Tú (29/03/2016)

Tên đề tài luận án: "Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản"
Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Phạm Văn Hùng (29/02/2016)

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Mối quan hệ giữa an ninh kinh tế với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Bùi Huy Khôi (26/01/2016)

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
Ngày bảo vệ: 9 giờ 30, ngày 29/01/2016

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thanh Trọng (19/10/2015)

Tên đề tài: "Độc quyền và kiểm soát độc quyền trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"
Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01