Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Nhật Hải

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Nhật Hải
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 30/3/1968
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-ĐHQG-SĐH ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2009 của Khoa Kinh tế; Căn cứ Công văn số 1359/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc gia hạn thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Nhật Hải
6. Tên đề tài luận án: "Chính sách tài chính cho phát triển sự nghiệp y tế công trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"

7. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
8. Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Chí Hải; PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn

10. Tóm tắt luận án: Tải file tại đây
11. Giới thiệu luận án bằng tiếng anh: tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,910

134,052