Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thanh Trọng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Trọng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 11/9/1981
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 881/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2010 đợt 1 của Trường Đại học Kinh tế - Luật
6. Tên đề tài luận án: “Độc quyền và kiểm soát độc quyền trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”

7. Chuyên ngành: Kinh tế học
8. Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: HD1. PGS.TS Nguyễn Chí Hải;
                                                HD2. PGS.TS Nguyễn Hồng Nga
10. Tóm tắt luận án tiến sĩ: tải file tại đây
11. Giới thiệu luận án bằng tiếng anh: tải file tại đâyTổng truy cập: 1,533,682

138,824