Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế - Luật là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ Thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật.
Trường bắt đầu tổ chức đào tạo thạc sĩ từ năm 2001. Sự phát triển không ngừng về hoạt động đào tạo cũng như chất lượng của đào tạo sau đại học của trường đã làm cho Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành cơ sở đào tạo có uy tín cao đối với người học và xã hội, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các chương trình đào tạo thạc sĩ cụ thể như sau:

KINH TẾ HỌC
(Mã ngành: 8310101)


CHUYÊN NGÀNH 
KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

(Mã chuyên ngành: 831010101)
KINH TẾ CHÍNH TRỊ
(Mã ngành: 8310102)


KINH TẾ QUỐC TẾ
(Mã ngành: 8310106)
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(Mã ngành: 8340201)


QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Mã ngành: 8340101)
LUẬT KINH TẾ
(Mã ngành: 8380107)


LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ
(Mã ngành: 8380103)
(Mã ngành: 8340301)