Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế - Luật là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ Tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật.
Trường bắt đầu tổ chức đào tạo tiến sĩ từ năm 2001. Sự phát triển không ngừng về hoạt động đào tạo cũng như chất lượng của đào tạo sau đại học của Trường đã làm cho Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành cơ sở đào tạo có uy tín cao đối với người học và xã hội, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Bên cạnh đó, khi tham gia theo học tập, nghiên cứu tại Trường sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ tốt nhất về chuyên môn lĩnh vực cần nghiên cứu, được truy cập nguồn cơ sở dữ liệu kinh tế của Thomson Reuters, có cơ hội tham gia và chương trình đào tạo 911 cho khối ngành kinh tế - quản lý... Theo học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế - Luật giúp bạn có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Các chương trình đào tạo tiến sĩ cụ thể như sau:

KINH TẾ HỌC

(Mã ngành: 9310101)

KINH TẾ CHÍNH TRỊ

(Mã ngành: 9310102)

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(Mã ngành: 9340201)

LUẬT KINH TẾ

(Mã ngành: 9380107)

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Mã ngành: 9340101)

LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

(Mã ngành: 9380103)