Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của ThS Nguyễn Tường Châu (20/01/2016)

Nghiệm thu đề tài: "Phát triển môi trường hoạt động ngoại khóa tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật" cấp cơ sở mã số: CS/2015-11 của chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Tường Châu.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của TS Võ Thị Ngọc Thúy (19/01/2016)

Nghiệm thu đề tài: "Xây dựng trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao để tiến đến tạo dựng thương hiệu mạnh" cấp cơ sở mã số: CS/2015-07 của chủ nhiệm đề tài: TS Võ Thị Ngọc Thúy

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG của ThS Nguyễn Duy Nhất (02/10/2014)

Nghiệm thu đề tài: "Mô hình hỗ trợ ra quyết định tiêu biểu trong hệ thống thông tin doanh nghiệp" cấp ĐHQG mã số: B2012-34-07 của chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Duy Nhất.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG của TS Đỗ Phú Trần Tình  (02/10/2014)

Nghiệm thu đề tài: "Nâng cao giá trị sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương" cấp ĐHQG mã số: B2012-34-05 của chủ nhiệm đề tài: TS Đỗ Phú Trần Tình