Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng 
        Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, quản lý và phát triển các chương trình, đề án đào tạo sau đại học.

II. Nhiệm vụ

2.1 Công tác quản lý đào tạo sau đại học
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai và quản lý các chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học theo đúng quy định;
- Phát triển loại hình liên kết đào tạo và bồi dưỡng sau đại học với các viện, trường đại học, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau đại học theo qui định;
- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học và công tác tốt nghiệp;
- Quản lý hồ sơ, lý lịch các nhà khoa học tham gia giảng dạy, thành viên các hội đồng;
- Quản lý hồ sơ học viên cao học và nghiên cứu sinh;
- Tổ chức đào tạo, quản lý các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ sau đại học;
- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo sau đại học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Trường và cấp trên.

2.2 Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện các chương trình đào tạo, giáo trình và phương pháp giảng dạy;
- Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo sau đại học theo hướng chuẩn hoá về chất lượng.

2.3 Công tác khác
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo sau đại học của Trường.