Tiến độ thực hiện NCS Phan Thị Lý (07/06/2024)

Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2023
 

Tiến độ thực hiện NCS Huỳnh Hữu Nguyên (22/12/2023)

Ngành: Quản trị kinh doanh

Khoá: 2022

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Văn Ninh (11/04/2023)

Ngành: Quản trị kinh doanh

Khoá: 2022

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Xuân Thọ (31/10/2022)

Ngành: Quản trị kinh doanh

Khoá: 2022

Thông tin đào tạo NCS Lê Cát Vi (27/08/2022)

Ngành Quản trị kinh doanh

Khóa 2018

Tiến độ thực hiện NCS Lê Nam Hải (02/08/2022)

Ngành Quản trị kinh doanh

Khóa 2016

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Đoàn Việt Phương (19/07/2022)

Ngành Quản trị kinh doanh

Khóa 2021

Tiến độ thực hiện NCS Trần Thanh Phong (15/07/2022)

Quản trị kinh doanh
Khóa 2018

Tiến độ thực hiện NCS Phùng Tuấn Thành (12/07/2022)

Quản trị kinh doanh

Khóa 2017

Thông tin đào tạo NCS Trần Phan Đoan Khánh (01/07/2022)

Ngành Quản trị kinh doanh

Khóa 2018

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thanh An (28/04/2022)

Quản trị kinh doanh

Khóa 2021

Tiến độ thực hiện NCS Lê Thị Thoan (12/04/2022)

Quản trị kinh doanh

Khóa 2017