Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Phạm Văn Hùng

1. H và tên nghiên cu sinh: Phm Văn Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/9/1976
4. Nơi sinh: Bắc Giang
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 881/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2010 đợt 1 của Trường Đại học Kinh tế - Luật
6. Tên đề tài luận án: “Mối quan hệ giữa an ninh kinh tế với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

7. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
8. Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: HD1. PGS.TS Trương Thị Hiền;
                                                   HD2. TS Nguyễn Văn Bảng
10. Tóm tắt luận án tiến sĩ: 
tải file tại đây
11. Giới thiệu luận án bằng tiếng anh: tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,888

134,030