Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Ngô Văn Hải

Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Ngô Văn Hải

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Văn Hải

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/10/1964. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2012-2015
6. Tên đề tài luận án: "Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

7. Ngành: Kinh tế học
8. Mã số  ngành: 62.31.01.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Luân

10. Tóm tắt luận án: Tải file tại đây
11. Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Tải file tại đây
12.Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Tải file tại đây
13. Luận án:  Tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,777

133,919