Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Trần Văn Hùng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Hùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/7/19784. Nơi sinh: Hà Nam
5. Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2013-2016
6. Tên đề tài luận án: "Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ"

7. Ngành: Kinh tế học
8. Mã số  ngành: 62.31.01.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền

10. Tóm tắt luận án: Tải file tại đây
11. Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Tải file tại đây
12.Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Tải file tại đây
13. Luận án:  Tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,848

133,990