Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Ánh Tuyết

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Ánh Tuyết

2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/10/1984 Nơi sinh: Thanh Hóa

4. Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2012-2015
5. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tác động của thực thi hiệp định trị giá WTO đối với nguồn thu hải quan tại Việt Nam"

6. Ngành: Kinh tế học
7. Mã số  ngành: 62.31.01.01
8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Vĩnh Long

9. Tóm tắt luận án: 
10. Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Tải file tại đây
11.Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Tải file tại đây
12. Luận án: Tổng truy cập: 1,528,686

133,828