Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Mai Hương

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Mai Hương

2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/8/1982 Nơi sinh: Thanh Hóa

4. Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2013-2016
5. Tên đề tài luận án:
"Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hướng hội nhập quốc tế ở Đồng Nai"

6. Ngành: Kinh tế học
7. Mã số  ngành: 62.31.01.01
8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Nga

                                                     TS Lê Tuấn Lộc
9. Thời gian bảo vệ: 13h00, ngày 31/8/2017
10. Tóm tắt luận án: Tải file tại đây
11. Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Tải file tại đây
12.Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Tải file tại đây
13. Luận án: Tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,926

134,068