Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS NGUYỄN PHAN THU HẰNG

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN PHAN THU HẰNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/6/1975 Nơi sinh: Hà Nội
4. Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2012-2015
5. Tên đề tài luận án: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025."
6. Ngành: Kinh tế học
7. Mã số ngành: 62.31.01.01
8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: HD1. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
                                                    HD2. PGS.TS Nguyễn Hồng Nga
9. Thời gian bảo vệ: 8h00, ngày 05/10/2017
10. Tóm tắt luận án:
11. Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:
12.Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:
13. Luận án: