môn học chuyển đổi, bổ sung kiến thức TSi

Các môn học chuyển đổi kiến thức với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

Môn học chuyển đổi

Số

tín chỉ

Ngành Kinh tế chính trị

1

Kinh tế học vi mô

2

2

Kinh tế học vĩ mô

2

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

4

Kinh tế phát triển

2

Ngành Kinh tế học

1

Kinh tế học vi mô

2

2

Kinh tế học vĩ mô

2

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

4

Kinh tế phát triển

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng

1

Kinh tế học vi mô

2

2

Kinh tế học vĩ mô

2

3

Quản trị tài chính

2

4

Tiền tệ - Ngân hàng

2

Ngành Quản trị kinh doanh

1

Kinh tế học vi mô

2

2

Kinh tế học vĩ mô

2

3

Quản trị học

2

4

Quản trị tài chính

2

Các môn học bổ sung kiến thức với với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

- Tất cả các ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển, thuộc khối ngành kinh tế mà bằng tốt nghiệp là thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh thì ngư

i d tuyn cn hc b sung mt s hc phn kiến thc chuyên ngành ca chương trình đào to trình đ thc sĩ sau khi trúng tuyn. Căn cứ trên bảng điểm thạc sĩ, các khoa đào tạo sẽ xét các môn học bổ sung.
- Người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển nhưng có hướng nghiên cứu về kinh tế chính trị, kinh tế học,  tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh thì sau khi trúng tuyển phải học bổ sung toàn bộ kiến thức chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành.Tổng truy cập: 1,528,866

134,008