Tiến độ thực hiện của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Kim Quyên


Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Kim Quyên
Mã số NCS: 01610102002  
Khóa: 16  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/6/1987  Nơi sinh: Đồng Tháp
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 607/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 07 tháng 7 năm 2016
Tên đề tài luận án: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 861/QĐ-ĐHKTL-SĐH ngày 21 tháng 8 năm 2017
 Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 24/8/2017 
 Địa điểm: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan và cơ sở lí luận về phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trong hội nhập quốc tế
 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
 Quyết định thành lập hội đồng số 123/QĐ-ĐHKTL
 Thời gian bảo vệ:  8h00, ngày 29/01/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
 Quyết định thành lập hội đồng số 124/QĐ-ĐHKTL
 Thời gian bảo vệ:  9h00, ngày 29/01/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Tấn Phát
 Quyết định thành lập hội đồng số 125/QĐ-ĐHKTL
 Thời gian bảo vệ:  10h00, ngày 29/01/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số      /ĐHKTL ngày    tháng     năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 08/9/2020
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,533,680

138,822