Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thanh Đoàn


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Đoàn
Mã số NCS: N17703001  
Khóa: 17  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/12/1978  Nơi sinh: Tiền Giang
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 902/QĐ-ĐHKTL ngày 01 tháng 9 năm 2017
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình công ty đầu tư vốn nhà nước ở Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Nguyễn Chí Hải

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 542/QĐ-ĐHKTL ngày 23 tháng 5 năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 15h30 ngày 30/5/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến hiệu quả hoạt động của công ty đầu tư vốn nhà nước
 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Chí Hải
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13h30 ngày 29/4/2020
 Địa điểm:  https://uelelearning.zoom.us/j/93884549592
Chuyên đề 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sở hữu của công ty đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp mục tiêu
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  14h30 ngày 29/4/2020
 Địa điểm:  https://uelelearning.zoom.us/j/93884549592
Chuyên đề 3: Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty đầu tư vốn nhà nước ở Việt Nam
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Chí Hải
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  15h30 ngày 29/4/2020
 Địa điểm:  https://uelelearning.zoom.us/j/93884549592

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,810

133,952