Tiến độ thực hiện NCS Triệu Việt Quang


Nghiên cứu sinh: Triệu Việt Quang
Mã số NCS: 01610102001  
Khóa: 16  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/06/1977  Nơi sinh: Vĩnh Phúc
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02 
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 607/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 07 tháng 7 năm 2016
Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn khoa học:  HD1/HDĐL: PGS.TS Nguyễn Văn Trình Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 13 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2017
 Địa điểm: Phòng: A.107

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan và Cơ sở lý luận chung về hiệu quả quản lý đầu tư công
 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Trình
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 12/11/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thực trạng hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2018
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Nguyễn Văn Luân
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 12/11/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Nguyễn Văn Trình
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  15h00 ngày 12/11/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,765

133,907