Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Trần Thị Sen


Nghiên cứu sinh: Trần Thị Sen
Mã số NCS: N17703003  
Khóa: 17  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/20/1987  Nơi sinh: Hà Tĩnh
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 902/QĐ-ĐHKTL ngày 01 tháng 9 năm 2017
Tên đề tài luận án: Giảm nghèo với cách tiếp cận nghèo đa chiều ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: PGS.TS Hồ Trọng Viện

 HD2: TS Lưu Thị Kim Hoa

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1614/QĐ-ĐHKTL ngày 28 tháng 12 năm 2018.
 Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý luận về nghèo đa chiều
 Người hướng dẫn: PGS.TS Hồ Trọng Viện
 Quyết định thành lập hội đồng số 479/QĐ-ĐHKTL ngày 01/7/2020
 Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 08/7/2020
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thực trạng nghèo theo cách tiếp cận nghèo đa chiều cở vùng Đông Nam Bộ
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Hồ Trọng Viện
 Quyết định thành lập hội đồng số 480/QĐ-ĐHKTL ngày 01/7/2020
 Thời gian bảo vệ:  9h00 ngày 08/7/2020
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Định hướng và giải pháp giảm nghèo theo các tiếp cận nghèo đa chiều ở vùng Đông Nam Bộ
 Người hướng dẫn:
TS Lưu Thị Kim Hoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 481/QĐ-ĐHKTL ngày 01/7/2020
 Thời gian bảo vệ:  10h00 ngày 08/7/2020
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,533,619

138,761