Tiến độ thực hiện NCS Đinh Hoàng Tường Vi


Nghiên cứu sinh: Đinh Hoàng Tường Vi
Mã số NCS: 015101014  
Khóa: 15  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/03/1984  Nơi sinh: Đồng Nai
Chuyên ngành: Kinh tế học  Mã số chuyên ngành: 62.34.02.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 535/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 03 tháng 7 năm 2015 
Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Nguyễn Chí Hải

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL ngày    tháng    năm 2018.
 Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 11/4/2018 
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan các nghiên cứu về nợ công và quản lý nợ công
 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Chí Hải
 Quyết định thành lập hội đồng số 768/ĐHKTL ngày 09 tháng 9 năm 2020
 Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 15/9/2020
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Đánh giá thực trạng quản lý nợ công Việt Nam
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
 Quyết định thành lập hội đồng số 769/ĐHKTL ngày 09 tháng 9 năm 2020
 Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 15/9/2020
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Dự báo xu thế nợ công Việt Nam
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Hồng Nga
 Quyết định thành lập hội đồng số 770/ĐHKTL ngày 09 tháng 9 năm 2020
 Thời gian bảo vệ: 15h00 ngày 15/9/2020
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,889

134,031