Tiến độ thực hiện NCS Phạm Ngọc Khanh


Nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Khanh
Mã số NCS: 01610101002  
Khóa: 16  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/06/1978  Nơi sinh: Ninh Thuận
Chuyên ngành: Kinh tế học  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 607/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 07 tháng 7 năm 2016
Tên đề tài luận án: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1/HDĐL: GS. TS Nguyễn Trọng Hoài

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 10h00 ngày 31/01/2018
 Địa điểm: Phòng A.604, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu về chất lượng tăng trưởng kinh tế
 Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Trọng Hoài
 Quyết định thành lập hội đồng số 1126/QĐ-ĐHKTL ngày 26 tháng 9 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 27/9/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 Người hướng dẫn:
 GS.TS Nguyễn Trọng Hoài
 Quyết định thành lập hội đồng số 1127/QĐ-ĐHKTL ngày 26 tháng 9 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 27/9/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
 Quyết định thành lập hội đồng số 1563/QĐ-ĐHKTL ngày 24 tháng 12 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  8h45 ngày 27/12/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL ngày    tháng 9 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 16/9/2020
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số   
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,900

134,042