Tiến độ thực hiện NCS Tô Thị Đông Hà


Nghiên cứu sinh: Tô Thị Đông Hà
Mã số NCS: NCS801071457  
Khóa: 14  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/7/1974  Nơi sinh: Phú Thọ
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 580/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 29 tháng 7 năm 2014  
Tên đề tài luận án: Pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: PGS.TS Bùi Xuân Hải
   HD2: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL ngày    tháng    năm 2018.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 02/7/2018 
 Địa điểm: Phòng: A.107

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
 Người hướng dẫn: PGS. TS Bùi Xuân Hải
 Quyết định thành lập hội đồng số 590/QĐ-ĐHKTL ngày 29 tháng 5 năm 2018
 Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 30/5/2018
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Nguồn gốc, khái niệm và tiêu chí của doanh nghiệp xã hội
 Người hướng dẫn:
PGS. TS Bùi Xuân Hải
 Quyết định thành lập hội đồng số 1006/QĐ-ĐHKTL ngày 30 tháng 8 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 5/9/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội Hoa Kỳ
 Người hướng dẫn:
PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Nhung
 Quyết định thành lập hội đồng số 1007/QĐ-ĐHKTL ngày 30 tháng 8 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 5/9/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 893/QĐ-ĐHKTL ngày 05 tháng 10 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 23/10/2020
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số 737/QĐ-ĐHKTL ngày 20 tháng 6 năm 2022
 Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27 tháng 7 năm 2022
 Địa điểm: A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật
 Tóm tắt luận án:  Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  Download
 Luận án:  Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107