Tiến độ thực hiện NCS Trương Thế Minh


Nghiên cứu sinh: Trương Thế Minh
Mã số NCS: 01680107007  
Khóa: 16  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/10/66  Nơi sinh: TP.HCM
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1290/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2016 
Tên đề tài luận án: Pháp luật về tổ chức và quản lý hợp tác xã Việt Nam.
Người hướng dẫn khoa học:  HD1/HDĐL: PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1333/QĐ-ĐHKTL ngày 06 tháng 12 năm 2017.
 Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 08/12/2017 
 Địa điểm: Phòng: A.107

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tiểu luận tổng quan đề tài nghiên cứu
 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
 Quyết định thành lập hội đồng số 440/QĐ-ĐHKTL ngày 25 tháng 4 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  8h30, ngày 26/4/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Tổng quan về hợp tác xã và quy chế thành viên hợp tác xã
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
 Quyết định thành lập hội đồng số 438/QĐ-ĐHKTL ngày 24 tháng 4 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  9h30, ngày 26/4/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Quản trị hợp tác xã
 Người hướng dẫn:
TS Nguyễn Đình Huy
 Quyết định thành lập hội đồng số 438/QĐ-ĐHKTL ngày 24 tháng 4 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  10h30, ngày 26/4/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 793/QĐ-ĐHKTL ngày 14 tháng 9 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 30/9/2020
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,954

134,096