Tiến độ thực hiện NCS Trần Thanh Phong


Nghiên cứu sinh: Trần Thanh Phong
Mã số NCS: N18707047  
Khóa: 18  Giới tính: Nam
Ngày sinh:11/9/1972  Nơi sinh: Long An
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 9340102
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 193/QĐ-ĐHKTL ngày 04 tháng 3 năm 2019
Tên đề tài luận án: Tác động của năng lực tâm lý đến động cơ và hiệu quả sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục - trường hợp nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng phía Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: PGS.TS Phan Đức Dũng

 HD2: TS Phạm Thế Tri

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số /QĐ-ĐHKTL ngày     tháng   năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 12/6/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Xây dựng mô hình mối quan hệ của năng lực tâm lý, tự quyết, động cơ bên trong và hiệu quả sáng tạo
 Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Đức Dũng
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 14 tháng 7 năm 2020
 Địa điểm:  A.107 Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Phát triển thang đo năng lực tâm lý, tự quyết, động cơ bên trong và hiệu quả sáng tạo
 Người hướng dẫn:
 TS Phạm Thế Tri
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  9h30 ngày 14 tháng 7 năm 2020
 Địa điểm:  A.107 Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Kết quả kiểm định mô hình mối quan hệ của năng lực tâm lý, tự quyết, động cơ bên trong và hiệu quả sáng tạo
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Phan Đức Dũng
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  9h30 ngày 14 tháng 7 năm 2020
 Địa điểm:  A.107 Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,944

134,086