Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Văn Tân


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tân
Mã số NCS: 01640201006  
Khóa: 16  Giới tính: Nam
Ngày sinh:15/8/1988  Nơi sinh: Bình Dương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng  Mã số chuyên ngành: 62.34.02.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 607/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 07 tháng 7 năm 2016
Tên đề tài luận án: The impact of equitization on firm performance: Evidence from Vietnamese state-owned enterprises
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Trịnh Quốc Trung

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 655/QĐ-ĐHKTL ngày 07 tháng 6 năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 19/6/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: The impact of equitization on firm performance: Evidence from Vietnamese state-owned enterprises
 Người hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Quốc Trung
 Quyết định thành lập hội đồng số 656 ngày 07 tháng 6 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  15h00 ngày 19/6/2019
 Địa điểm:  Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Equitization and firm performance: Evidence from Vietnamese state-owned enterprises
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Trịnh Quốc Trung
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: Has equitization actually led to improve firm performance in a transition economy?
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Trịnh Quốc Trung
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,879

134,021