Kế hoạch triển khai các môn học chương trình thạc sĩ học kỳ SDH-HK02 năm học 2023-2024.

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ thông báo Kế hoạch triển khai các môn học chương trình thạc sĩ học kỳ SDH-HK02 năm học 2023-2024.

XEM TẠI ĐÂY