Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thị Kim Thoa


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Thoa
Mã số NCS: NCS801071460  
Khóa: 14  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/04/1975  Nơi sinh: Bình Định
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 580/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 29 tháng 7 năm 2014
Tên đề tài luận án: Pháp luật về đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay
Người hướng dẫn khoa học:  HD1/HDĐL: PGS. TS Lê Vũ Nam

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 14h45, ngày 21/12/2016
 Địa điểm: Phòng A.802, Trường ĐH Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến luận án
 Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Vũ Nam
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 01/02/2018
 Địa điểm:  Phòng A.811, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Lý luận về nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng
 Người hướng dẫn:
 PGS. TS Lê Vũ Nam
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: Biện pháp thực thi trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức hoạt động ngân hàng
 Người hướng dẫn:
 PGS. TS Lê Thị Bích Thọ
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 915,051

82,768