Ngành Tài chính - Ngân hàng

1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của chương trình là đang bị cho người học nắm vững kiến thức lý thuyết chuyên sâu và nâng cao, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành kinh tế tài chính-ngân hàng.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Chương trình đào tạo môn học theo phương thức I không yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ được thiết kết nhằm đào tạo các chuyên gia kinh tế có trình độ cao để xây dựng chiến lược phát triển, trực tiếp quản lý, thực hành ứng dụng tác nghiệp trong lĩnh vực kinh tế tài chính-ngân hàng tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính-ngân hàng, các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các tổ chức tài chính trung gian và các tổ chức tài chính quốc tế.

2.2. Chương trình đào tạo môn học theo phương thức II bắt buộc thực hiện luận văn thạc sĩ được thiết kết nhằm đào tạo các chuyên gia kinh tế có trình độ cao; có khả năng nghiên cứu độc lập, tiếp thu và phát triển các kiến thức nền tảng về kinh tế học tài chính, kinh tế học tiền tệ và vận dụng để hoạch định-xây dựng-phân tích-đánh giá chính sách, trực tiếp quản lý điều hành các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế đặc biệt là các tổ chức tài chính; có khả năng tự đào tạo để nâng cao trình độ để nghiên cứu, giảng dạy các chuyên môn học ngành kinh tế tài chính-ngân hàng ở trình độ cao đẳng, đại học; có khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển nghiên cứu khoa học ở trình độ cao.

3. Chuẩn đầu ra
 3.1. Về kiến thức
Có kiến thức nâng cao về kinh tế, hiểu biết tốt về phương pháp nghiên cứu, phân tích định lượng và ngoại ngữ để làm nền tảng phát triển kiến thức chuyên sâu ngành kinh tế tài chính-ngân hàng.
Có kiến thức nâng cao và chuyên sâu về kinh tế tài chính-ngân hàng, đủ khả  năng vận dụng những kiến thức này vào thực ttiễn để phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, xây dựng-phân tích-đánh giá hoạt động và trực tiếp quản lý điều hành, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở trình độ cao.
Có khả năng nghiên cứu và phát triển nghiên cứu các vấn đề thuộc ngành kinh tế tài chính-ngân hàng ở các trình độ cao hơn.

3.2. 
Về kỹ năng
Kỹ năng tư duy: Kỹ năng phân tích; kỹ năng tổng hợp và sáng tạo; kỹ năng nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề; kỹ năng nghiên cứu ở trình độ sau đại học.
Kỹ năng thực hành: Có khả năng sử dụng các công cụ thống kê trong nhận diện và phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính ngân hàng; Có khả năng vận dụng các kỹ thuật phân tích (định tính và định lượng) để phân tích, nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực kinh tế tài chính-ngân hàng phục vụ cho công việc thực tiễn; Có kỹ năng làm việc nhóm.

3.3. Về thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm túc luật pháp, có tinh thần kỷ luật cao.
Có thái độ cầu tiến, tự tin và tinh thần phục vụ cộng đồng.
4. Thời gian và hình thức đào tạo
Thời gian đào tạo là 2 năm được chia làm 4 học kỳ theo hình thức đào tạo chính quy không tập trung (còn gọi là bán thời gian, theo đó người học được dành thời gian cho công việc khác nhưng tổng thời gian dành cho học tập và nghiên cứu vẫn phải bằng với thời gian đào tạo theo hình thức toàn thời gian).

5. Loại chương trình đào tạo và số lượng tín chỉ
Trường Đại học Kinh tế-Luật áp dụng chương trình đào tạo được cấu trúc chủ yếu từ các môn học, bao gồm hai phương thức:
  
5.1 Chương trình môn học theo phương thức I: 
Chương trình môn học theo phương thức I yêu cầu các môn học bắt buộc phải có tiểu luận để học viên nghiên cứu sâu trong phạm vi môn học, không yêu cầu thực hiện luận văn.
Tổng số tín chỉ: 54 tín chỉ, trong đó
Khối kiến thức chung: 5 tín chỉ (chưa bao gồm ngoại ngữ).
Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 46 tín chỉ.
Riêng các khóa 11 trở về trước, 54 tín chỉ trong đó có 49 tín chỉ kiến thức cơ sở và chuyên ngành

5.2. Chương trình môn học theo phương thức II
Chương trình môn học theo phương thức II yêu cầu học các môn học trong 3 học kỳ đầu và bắt buộc thực hiện luận văn thạc sĩ trong học kỳ 4.
  Tổng số tín chỉ: 54 tín chỉ, trong đó:
  Khối kiến thức chung: 5 tín chỉ (chưa bao gồm ngoại ngữ)
  Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 34 tín chỉ
Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ.
    Riêng các khóa 11 trở về trước, 55 tín chỉ trong đó có 35 tín chỉ kiến thức cơ sở và chuyên ngành

5.3. 
Lựa chọn chương trình đào tạo
Việc tuyển sinh đầu vào sẽ không phân biệt tuyển sinh đào tạo theo loại chương trình nào.
Sau khi trúng tuyển, học viên sẽ đăng ký lựa chọn chương trình đào tạo theo nhu cầu cá nhân và hoàn tất việc đăng ký trong nữa đầu học kỳ thứ nhất.Tổng truy cập: 1,528,864

134,006