Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Điều kiện về bài báo
  Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên các tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm, tham khảo
  Ngành Kinh tế tại đây
  Ngành Luật tại đây
  Các tạp chí, hội nghị, hội thảo được xuất bản có chỉ số ISSN, ISBN của các trường đại học, viện và các cơ quan nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Tham khảo tại đây

2. Điều kiện về ngoại ngữ của người dự tuyển tại đây

 


 
 

Tổng truy cập: 1,911,166

177,151